1. KUUNTELEMINEN

Työelämässä ja ihmissuhteissa tarvitaan keskustelutaitoa, kuuntelemisen taitoa, kykyä tarkastella asiaa toisen kannalta sekä kykyä antaa ja vastaanottaa palautetta. Kuuntelemiseen ja luotaamiseen on olemassa erilaisia viestinnän työkaluja, mutta on hyvä muistaa että kuunteleminen ja ymmärtäminen ovat osa inhimillisyyttä ja olennainen osa onnistunutta viestintää.

Aitoon dialogiin tarvitaan aina  välittämistä, vastuuta ja vastavuoroisuutta. Kulttuurinen herkkyys ja kuuntelemisen taito ovat tärkeitä riippumatta viestintävälineestä tai tilanteesta. Helpointa on lähestyä ihmisiä egosentrisesti ja kertoa: mitä minä teen, osaan ja ajattelen. Tämä harvoin johtaa viestinnän tavoitteeseen: yhteiseen ymmärrykseen.

Onnistuneeseen viestintään tarvitaan paljon erilaisia elementtejä erityisesti tietotyössä. Thomas Malone MIT:sta on nostanut tiimin vahvassa ongelmanratkaisukyvyssä esiin kolme tekijää, jotka merkitsevät enemmän kuin älykkyysosamäärä tai parin huippuosaajan työpanos.

 1. Kaikille annetaan suunnilleen yhtä paljon aikaa puhua ja ideat otetaan vastaan. Tilan antaminen toisille tulisi tulla luonnostaan, ei kontrollin kautta.
 2. Sensitiivisyys ja empatia.
 3. Ryhmään kuuluu myös naisia. (Naiset ovat tutkitusti empaattisia)

2. VASTUULLISUUS

Vastuullisuus rakentuu vuorovaikutuksessa ja siinä miten muiden kanssa keskustellaan, minkälaista tietoa jaetaan, ja miten tietoa jaetaan. Viestinnän eettisyys on tärkeä asia ja näen, että sen merkitys tulee kasvamaan pelkän “pöhinän luomisen” ja itsetehostuksen sijasta. Informaatiotulvasta ei kukaan nauti, haetaan mieluummin merkityksiä ja lisäarvoa omaan tekemiseen. Vastuullisuus liittyy myös siihen miten työtä tehdään.

Yrityksissä sisäisen ja ulkoisen viestinnän erottelu on yhä vaikeampaa ja siksi myös oman henkilöstön rooli viestinnässä tulisi tiedostaa ja suunnitella. Voisiko jokaisella työntekijällä olla jotain vastuuta sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän osalta? Tämä tutkitusti vähentää epävarmuutta ja firman haavoittuvuutta. Käytännössä vastuu viestinnästä tarkoittaa tärkeiden sidosryhmien kuuntelemista ja vuoropuhelua eri sosiaalisen median kanavissa sekä arvoa luovan sisällön tuottamista ja päätäntävaltaa esimerkiksi sen suhteen, missä ja milloin työtä tehdään. Tärkeää on myös osata arvioida tiedon laatua sekä tuottaa eettistä ja laadukasta sisältöä ja kantaa vastuuta omasta työstään.

Nykyisin töihin ei enää välttämättä mennä, vaan työtä tehdään yksin ja yhdessä muiden kanssa viestintäteknologian avulla, periaatteessa missä ja milloin vain. Erilaiset tekniset ratkaisut auttavat yhteisöllisyyden luomisessa ja epävarmuuden vähentämisessä. Parhaimmillaan virtuaalisesti voidaan luoda yhteishenkeä, yhteisymmärrystä, tasa-arvoa ja lisätä aitoa vuorovaikutusta ihmisten välille. Persoonallisuuksien näkyminen on kiinnostavaa ja toivottavaa.

Onnistuneen viestinnän ja toimivien työkalujen ansiosta ihmisten välille voi rakentua yhteinen ymmärrys ja luottamus. Luottamuksen ansiosta ihmiset luovat, jakavat ja vastaanottavat tietoa. Ja tästä syntyy tulosta.

3. VIRTUAALISET YHTEISÖT JA SOSIAALINEN INTRANET

Virtuaaliset yhteisöt harrastuksissa ja töissä ovat olleet monelle arkea jo pari vuosikymmentä, mutta niiden merkitys ja laajuus kasvavat koko ajan. Seuraavaksi tarvitaan yhä enemmän johtajia, valmentajia ja opettajia, jotka osaavat johtaa virtuaalisia yhteisöjä.

Työelämässä sosiaalinen intranet onkin yksi joustavuutta tuovista megatrendeistä ja vahva johtamisen työkalu, joka tulee yleistymään koko ajan. Intrassa voidaan hoitaa tehokkaasti mm.

 • Ajankohtaistiedottaminen
 • Ryhmätyöt
 • Toiminnan ohjaaminen
 • Yhteisöllisyyden luominen
 • Palautteen antaminen

Kuvien ja persoonan tuominen näkyville on kiinnostavaa ja hyödyllistä. Hyvin suunnitelluilla ryhmätyökaluilla voi laajentaa omaa kontaktiverkostoa, jakaa onnistuneesti ideoita, työstää dokumentteja ja vaikka kirjoittaa omaa blogia. Videoiden avulla voidaan välittää myös rikasta tietoa ja perinteisesti etäiseksi koettu johto voi tuoda inhimillisyyttä, ja ihmisläheisyyttä tuomalla persoonansa esiin, jolloin myös osaamisen ja ajatusten jakaminen ympärilleen helpottuu. Kylmät kalvot ja “järkipuhe” eivät yksin ihmisiä motivoi.

Tärkeää on myös ymmärtää vapaamuotoisen ja virallisen viestinnän omat funktiot. Molempia tarvitaan, jotta työyhteisö toimisi terveellä tavalla. Periaatteessa ihmiset tarvitsevat kaikissa työyhteisöissä

 • vertaistukea
 • kannustusta ja kiitosta
 • palautetta
 • korjaavia kommentteja ja ohjausta.

Kaikissa tapauksissa tavoitteet ja odotukset tulevaisuuden suhteen pitää kommunikoida. Lisäksi tehtävien edistymistä pitää seurata, sekä antaa palautetta ja kiittää. Onneksi näitä, kuten muitakin viestintätaitoja voi opetella ja tässä teknologia tuo helpottavia ratkaisuja. Tärkeintä on ymmärtää, että viestintä tulee suunnitella ihmisistä, ei teknologioista käsin. Nämä kolme teemaa ovat suuria kokonaisuuksia ja niinpä palaan niihin vielä yksitellen myöhemmissä kirjoituksissa.

Yhteistyöterveisin

Päivi

päivinkuvabw